SVH ERKEND | 8,9 DOOR 1247 STUDENTEN | E-LEARNING

Gegevensbescherming WTOL Academy BV 
 

WTOL Academy BV hanteert een strikt privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van de website geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens. In dit privacystatement staat uitgebreid beschreven, hoe wij omgaan met gegevens van onze bezoekers en wat je kunt doen als je bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of wenst te ontvangen. Jouw privacy is gewaarborgd!

Over ons privacybeleid: Wij geven om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van WTOL Academy BV

Dit privacybeleid beschrijft: welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jouw uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Software website SSL-encryptie: Onze website is ontwikkeld met grotendeels eigen software van en deels met een bestaand contentmanagementsysteem. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met andere partijen gedeeld, dan de hostingprovider (Vimexx). De hostingprovider heeft slechts toegang tot jouw gegevens om (technische) ondersteuning te bieden. Wij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wij zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.

Webhosting en e-mail: Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Vimexx en Google. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Onze website maakt ook gebruik van Google bij het e- mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Google. Google zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Jouw persoonsgegevens worden door ons beveiligd opgeslagen. Wij maken geen gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

e-maildiensten Mailchimp: Wij nemen emaildiensten af van Mailchimp. Mailchimp verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden.Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van hiervan te voorkomen. Mailchimp is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betaalverkeer Mollie: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen op onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie.com. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij behouden ons het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Facturatie en boekhouden E-Boekhouden.nl: Wij maken gebruik van een online dienst voor administratie of facturatie. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen op onze diensten maken wij gebruik van het platform van E-Boekhouden.nl. E-Boekhouden.nl verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens. E-Boekhouden.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

SVH examens: Onze examens worden door de horeca branche erkende Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) afgenomen. Voor het correct verwerken van de branche erkende SVH diploma’s maken wij gebruik van het platform SVH.nl SVH verwerkt jouw naam, adres, woonplaatsgegevens, geboorte plaats en geboorte datum. SVH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Verzamelen van deze gegevens ten behoeve van websitestatistieken worden door Google Analytics in private modus verzameld.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen: Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt wettelijk bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliënt profiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten: Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jou bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e- mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeet verzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens als je vermoedt, dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e- mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging, dat de gegevens, tot jij de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid: Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan WTOL Academy BV in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten: Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid: Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
WTOL Academy BV
T: 085 27 35 181
E: info@wtol-academy.nl

Einde.