SVH ERKEND | 8,9 DOOR 1247 STUDENTEN | E-LEARNING

Algemene voorwaarden WTOL Academy BV 

1.Inschrijving: Je inschrijving is strikt persoonlijk en je handtekening betekent een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Inschrijvingen per e-mail en via internet betekenen ook een akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Aansprakelijk: Elke deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle kosten ook als het gaat om een bedrijfsinschrijving. Na inschrijving geldt de bedenktijd van 14 dagen, binnen deze termijn kun je kosteloos de inschrijving annuleren. Dit kan per email of per post. (Dit geldt niet voor het E-Learning programma wanneer de code reeds is verstrekt aan de deelnemer)

3. Bevestiging van inschrijving: Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging van inschrijving per mail. Wanneer je deze niet ontvangt binnen 48 uur neem dan contact op met info@wtol-academy.nl

4 Annulering en samenvoeging: WTOL Academy behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen daartoe aanleiding geeft trainingen samen te voegen, te verschuiven of geen doorgang te laten hebben. WTOL Academy is gerechtigd om, indien daar aanleiding toe is, zonder opgaaf van reden een deelnemer te weigeren.

5. Kosten: De deelnemer verbindt zich, hoofdelijk, bij inschrijving tot betaling van het gehele trainingsgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de trainingsdagen worden gevolgd. Alle door WTOL Academy BV gemaakte kosten voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de deelnemer.

6. Duur licentie E-Learning: De duur van de licentie is afhankelijk van de opleiding en staat expliciet aangeven bij betreffende opleiding. Na deze periode stop de licentie automatisch. De licentie kan tegen kosten verlengt worden. Neem hiervoor contact met ons op.

7. STAP Budget: Na aanmelding van een training/cursus/opleiding ontvangt de deelnemer een bevestiging met verder instructies. Indien de training niet binnen het STAP-Budget gerealiseerd kan worden om welke reden dan ook, is de deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele trainingsgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de trainingsdagen worden gevolgd. Alle door WTOL Academy BV gemaakte kosten voor het innen van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de deelnemer.

8. Verzuim: Afwezigheid van een deelnemer tijdens de training ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling. Afwezigheid van de deelnemer geeft nooit recht op geheel of gedeeltelijke teruggaaf van het trainingsgeld. Trainers/docenten zijn bevoegd om deelnemers die meer dan 50% afwezig zijn de toegang tot de training te ontzeggen. Ontzegging van de toegang geeft nooit recht op geheel of gedeeltelijke teruggaaf van het trainingsgeld.

9. Lesmateriaal: De deelnemer ontvangt de eerste trainingsdag het trainingsmateriaal. In de loop van een training kunnen hier aanvullingen op uitgereikt worden. Al het in de training verstrekte materiaal is en blijft eigendom van WTOL Academy. Het is de deelnemer niet toegestaan op enige wijze het materiaal publiekelijk te maken. Zie hiervoor de auteurswet van 1912.

10. Werking van de algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden treden in werking op het moment dat de deelnemer zich inschrijft voor een training. De algemene voorwaarden eindigen na gehele betaling van het trainingsgeld en beëindiging van het trainingstraject.

11. Voortijdige beëindiging/opzegging door de deelnemer: Een opzegging van training, opleiding, workshop, excursie, studiereis of examen dient aangetekend schriftelijk of per mail te geschieden.

  • Bijopzegging tot zes weken voor de start datum zijn 50%van de kosten verschuldigd. 
  • Bijopzegging tot drie weken voor de start datum zijn 75%van de kosten verschuldigd.
  • Bijopzegging tot twee weken voor de start datum zijn 100%van de kosten verschuldigd.

12. Verschuiving: Indien een deelnemer niet kan deelnemen aan een trainingsdag is het (als roosters het toelaten) mogelijk de trainingsdag te verschuiven naar een andere datum en locatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de deelnemer.

13. Aansprakelijkheid: De deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor zijn eigen gedrag. Bij het uitvoeren van opdrachten dient hij alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die binnen een normale bedrijfsvoering gelden. WTOL Academy draagt geen enkele verantwoordelijkheid bij verwonding of enig letsel opgelopen tijdens een training.

14. Ontzegging tot de cursus: Indien een deelnemer zich niet houdt aan de veiligheidsaanwijzingen van de trainer(s) dan kan de deelnemer de toegang tot de training ontzegd worden.

15. Overige bepalingen: Indien de algemene voorwaarden niet voorzien in situaties zal naar alle billijkheid gehandeld worden zowel door de deelnemer als door de WTOL Academy.

16. Examens: Indien aan een training een examen verbonden is verklaart de deelnemer kennis te hebben van de examenonderdelen en de voorwaarden van het examenbureau SVH.nl Indien een portfolio onderdeel is van een examen is de deelnemer verantwoordelijk voor het correct en volledig inleveren van dit portfolio. Het examenbureau SVH.nl is eindbeoordelaar en er kunnen geen rechten worden ontleend aan uitspraken van de trainer(s).

17. Klachten: Klachten betreffende opleidingen en cursussen dien je schriftelijk in te dienen ter attentie van de directie, welke de klacht zal afhandelen.

Einde.